صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/09/06 10,125 10,112 10,112 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,973,423,842,395
182 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/09/05 10,133 10,120 10,120 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,977,661,941,372
183 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/09/04 10,128 10,115 10,115 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,975,100,446,963
184 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/09/03 10,124 10,111 10,111 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,972,560,008,161
185 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/09/02 10,111 10,098 10,098 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,964,897,304,013
186 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/09/01 10,109 10,096 10,096 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,963,717,167,262
187 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/30 10,088 10,075 10,075 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,951,196,812,344
188 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/29 10,076 10,063 10,063 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,943,965,372,124
189 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/28 10,079 10,066 10,066 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,946,163,841,124
190 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/27 10,075 10,062 10,062 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,943,615,812,359
191 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/26 10,071 10,058 10,058 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,941,070,291,764
192 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/25 10,056 10,043 10,043 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,932,590,862,580
193 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/24 10,034 10,021 10,021 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,919,158,694,315
194 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/23 10,048 10,035 10,035 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,927,567,295,630
195 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/22 10,038 10,025 10,025 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,921,901,019,208
196 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/21 10,039 10,026 10,026 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,922,488,404,703
197 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/20 10,035 10,022 10,022 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,919,942,835,967
198 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/19 10,031 10,018 10,018 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,917,474,824,963
199 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/18 10,014 10,001 10,001 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,907,569,931,059
200 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/08/17 9,990 9,978 9,978 0 0 745,400,000 0 154,700,002 590,700,000 5,893,773,832,889