صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/30 10,072 10,060 10,114 54 0 815,500,000 0 171,600,002 643,900,000 6,477,825,610,317
2 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/29 10,067 10,056 10,110 54 0 815,500,000 0 171,600,002 643,900,000 6,474,835,752,832
3 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/28 10,063 10,051 10,105 54 0 815,500,000 0 171,600,002 643,900,000 6,471,835,423,289
4 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/27 10,067 10,055 10,110 55 0 815,500,000 0 171,600,002 643,900,000 6,474,478,553,897
5 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/26 10,059 10,047 10,102 55 20,000,000 815,500,000 0 171,600,002 643,900,000 6,469,475,679,905
6 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/25 10,049 10,037 10,094 57 0 795,500,000 0 171,600,002 623,900,000 6,262,025,156,996
7 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/24 10,055 10,042 10,100 58 0 795,500,000 0 171,600,002 623,900,000 6,265,377,849,516
8 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/23 10,043 10,031 10,088 57 0 795,500,000 0 171,600,002 623,900,000 6,258,182,705,348
9 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/22 10,039 10,026 10,084 58 0 795,500,000 0 171,600,002 623,900,000 6,255,318,657,627
10 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/21 10,034 10,022 10,080 58 0 795,500,000 0 171,600,002 623,900,000 6,252,479,903,722
11 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/20 10,012 10,000 10,058 58 0 795,500,000 0 171,600,002 623,900,000 6,238,876,751,764
12 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/19 9,995 9,983 10,041 58 0 795,500,000 0 171,600,002 623,900,000 6,228,083,771,643
13 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/18 10,017 10,005 10,064 59 0 795,500,000 0 171,600,002 623,900,000 6,241,945,292,160
14 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/17 10,013 10,001 10,060 59 50,000,000 795,500,000 0 171,600,002 623,900,000 6,239,595,495,792
15 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/16 10,018 10,005 10,070 65 0 745,500,000 0 171,600,002 573,900,000 5,741,835,868,940
16 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/15 10,185 10,171 10,237 66 0 745,500,000 0 171,600,002 573,900,000 5,837,387,783,123
17 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/15 10,014 10,000 10,066 66 0 745,500,000 0 171,600,002 573,900,000 5,739,250,883,123
18 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/14 10,180 10,167 10,232 65 0 745,500,000 0 171,600,002 573,900,000 5,834,822,184,277
19 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/13 10,176 10,162 10,228 66 0 745,500,000 0 171,600,002 573,900,000 5,832,258,358,240
20 پاداش سهامداری توسعه یکم 1401/02/12 10,171 10,158 10,224 66 0 745,500,000 0 171,600,002 573,900,000 5,829,674,148,405