صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/28 10,007 9,995 9,995 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,905,148,875,273
2 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/27 10,023 10,010 10,010 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,914,154,732,540
3 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/26 10,030 10,017 10,017 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,918,231,236,933
4 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/25 10,033 10,020 10,020 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,920,043,069,891
5 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/24 10,048 10,035 10,035 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,928,820,940,018
6 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/23 10,043 10,031 10,031 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,926,181,172,333
7 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/22 10,039 10,026 10,026 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,923,520,200,012
8 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/21 10,021 10,009 10,009 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,913,136,953,146
9 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/20 10,023 10,010 10,010 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,914,182,070,708
10 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/19 10,010 9,998 9,998 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,906,867,609,246
11 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/18 10,023 10,011 10,011 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,914,305,505,320
12 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/17 10,021 10,009 10,009 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,913,109,697,866
13 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/16 10,017 10,004 10,004 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,910,426,352,647
14 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/15 10,179 10,167 10,167 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 6,006,432,105,749
15 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/15 10,012 10,000 10,000 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,907,768,505,749
16 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/14 10,160 10,148 10,148 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,995,176,356,159
17 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/13 10,145 10,132 10,132 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,986,065,639,609
18 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/12 10,112 10,099 10,099 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,966,622,927,217
19 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/11 10,100 10,087 10,087 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,959,433,788,393
20 پاداش سهامداری توسعه یکم 1400/10/10 10,106 10,093 10,093 0 0 745,500,000 0 154,700,002 590,800,000 5,963,151,180,037