صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۴ تغییر مدیر سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۵ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۶ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۸ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۹ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۲ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۴ تغییر مدیر سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۱۵ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۶ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۱۸ آگهی ثبتی تغییرات صاحبان امضاء مجاز مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۱۹ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۲۰ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۲۱ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۲۲ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۲۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۴ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۲۵ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۲۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۲۷ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۲۸ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۲۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۳۰ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۳۱ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۳۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۳۳ آگهی مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۳۴ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳۵ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳۶ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۳۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۳۸ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۳۹ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۴۰ لیست حاضرین درمجمع صندوق۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۴۱ تغییر مدیر سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۴۲ آگهی صاحبان امضا صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۴۳ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۴۴ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۴۵ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۴۶ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۴۷ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۴۸ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۴۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۵۰ آگهی تغییر هزینه متولی وحسابرس مصوبه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۵۱ لیست حاضرین درمجمع صندوق۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۵۲ تاییده صورتجلسه صندوق ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۵۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۵۴ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۵۵ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۵۶ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۵۷ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۵۸ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۵۹ صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۶۰ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۶۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۶۲ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۶۳ صورتجلسه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۶۴ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۶۵ تاییدیه سازمان برای مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۶۶ صورتجلسه مجمع سالیانه شرکت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۶۷ آگهی روزنامه تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۶۸ تاییدیه اولیه تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۶۹ صورتجلسه سازمان مبنی بر تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۷۰ تاییدیه سازمان صورتجلسه بند۵۶اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۷۱ صورتجلسه تغییر نوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۷۲ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییر کارمزد مدیر دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۷۳ صورتجلسه تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۷۴ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۷۵ صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۷۶ صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۷۷ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۷۸ صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۷۹ تغییر ماهیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۸۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۸۱ روزنامه کثیرالانتشار تقسیم سود صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۸۲ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تقسیم سود صندوق سپاس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۸۳ تصویب پرداخت سود سرمایه گذاران صندوق سپاس مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۸۴ صورتجلسه تغییر نوع صندوق و تغییر تعداد واحد ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
۸۵ آگهی تغییرات واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۸۶ تاییدیه سازمان-تغییرنوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
۸۷ تاییدیه سازمان -تغییرنوع ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
۸۸ تاییدیه سازمان-صورتجلسه مورخ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
۸۹ سقف هزینه های تاسیس دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
۹۰ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۹۱ آگهی تصمیمات مجمع ۹۵/۰۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۹۲ صورتجلسه مجمع ۹۵/۰۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۹۳ صورت جلسه مجمع ۱۱اسفندماه سال ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۹