صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۴ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۵ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۰ تغییر مدیر سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۱۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۲ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۱۴ آگهی ثبتی تغییرات صاحبان امضاء مجاز مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۱۵ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۱۶ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۱۷ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱۸ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۰ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۲۱ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۲۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۲۳ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۲۴ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۲۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۲۶ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۲۷ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۲۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۲۹ آگهی مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۳۰ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳۱ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳۲ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۳۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۳۴ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۳۵ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۳۶ لیست حاضرین درمجمع صندوق۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۳۷ تغییر مدیر سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۳۸ آگهی صاحبان امضا صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۳۹ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۴۰ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۴۱ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۴۲ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۴۳ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۴۴ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۴۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۴۶ آگهی تغییر هزینه متولی وحسابرس مصوبه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۴۷ لیست حاضرین درمجمع صندوق۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۴۸ تاییده صورتجلسه صندوق ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۴۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۵۰ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۵۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۵۲ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۵۳ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۵۴ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۵۵ صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۵۶ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۵۷ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۵۸ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۵۹ صورتجلسه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۶۰ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۶۱ تاییدیه سازمان برای مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۶۲ صورتجلسه مجمع سالیانه شرکت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۶۳ آگهی روزنامه تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۶۴ تاییدیه اولیه تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۶۵ صورتجلسه سازمان مبنی بر تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۶۶ تاییدیه سازمان صورتجلسه بند۵۶اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۶۷ صورتجلسه تغییر نوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۶۸ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییر کارمزد مدیر دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۶۹ صورتجلسه تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۷۰ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۷۱ صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۷۲ صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۷۳ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۷۴ صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۷۵ تغییر ماهیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۷۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۷۷ روزنامه کثیرالانتشار تقسیم سود صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۷۸ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تقسیم سود صندوق سپاس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۷۹ تصویب پرداخت سود سرمایه گذاران صندوق سپاس مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۸۰ صورتجلسه تغییر نوع صندوق و تغییر تعداد واحد ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
۸۱ آگهی تغییرات واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۸۲ تاییدیه سازمان-تغییرنوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
۸۳ تاییدیه سازمان -تغییرنوع ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
۸۴ تاییدیه سازمان-صورتجلسه مورخ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
۸۵ سقف هزینه های تاسیس دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
۸۶ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۸۷ آگهی تصمیمات مجمع ۹۵/۰۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۸۸ صورتجلسه مجمع ۹۵/۰۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۸۹ صورت جلسه مجمع ۱۱اسفندماه سال ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۹