صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲ آگهی ثبتی تغییر صاحبین امضاء صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۳ تغییر مدیر سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۴ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۷ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۹ تغییر مدیر سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۱۰ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۱۳ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۴ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۶ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۷ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۹ تغییر مدیر سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۲۰ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۲۱ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۲۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۲۳ آگهی ثبتی تغییرات صاحبان امضاء مجاز مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۲۴ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۲۵ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۲۶ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۲۷ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۲۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۹ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۳۰ صورت جلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۳۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۳۲ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۳۳ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۳۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۳۵ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۳۶ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۳۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۳۸ آگهی مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۳۹ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۴۰ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۴۱ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۴۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۴۳ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۴۴ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۴۵ لیست حاضرین درمجمع صندوق۱۳۹۹/۰۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۴۶ تغییر مدیر سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۴۷ آگهی صاحبان امضا صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۴۸ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۴۹ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۵۰ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۵۱ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۵۲ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۵۳ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۵۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۵۵ آگهی تغییر هزینه متولی وحسابرس مصوبه مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۵۶ لیست حاضرین درمجمع صندوق۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۵۷ تاییده صورتجلسه صندوق ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۵۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۵۹ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۶۰ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۶۱ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۶۲ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۶۳ تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۶۴ صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۶۵ آگهی مجمع ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۶۶ تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۶۷ صورتجلسه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۶۸ صورتجلسه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۶۹ آگهی مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۷۰ تاییدیه سازمان برای مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۷۱ صورتجلسه مجمع سالیانه شرکت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۷۲ آگهی روزنامه تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۷۳ تاییدیه اولیه تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۷۴ صورتجلسه سازمان مبنی بر تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۷۵ تاییدیه سازمان صورتجلسه بند۵۶اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۷۶ صورتجلسه تغییر نوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۷۷ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییر کارمزد مدیر دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۷۸ صورتجلسه تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۷۹ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۸۰ صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۸۱ صورتجلسه مجمع بند اساسنامه صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۸۲ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۸۳ صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۸۴ تغییر ماهیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
۸۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۸۶ روزنامه کثیرالانتشار تقسیم سود صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۸۷ تاییدیه سازمان برای مجمع ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تقسیم سود صندوق سپاس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۸۸ تصویب پرداخت سود سرمایه گذاران صندوق سپاس مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۸۹ صورتجلسه تغییر نوع صندوق و تغییر تعداد واحد ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
۹۰ آگهی تغییرات واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۹۱ تاییدیه سازمان-تغییرنوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
۹۲ تاییدیه سازمان -تغییرنوع ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
۹۳ تاییدیه سازمان-صورتجلسه مورخ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
۹۴ سقف هزینه های تاسیس دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
۹۵ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۹۶ آگهی تصمیمات مجمع ۹۵/۰۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۹۷ صورتجلسه مجمع ۹۵/۰۱/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۹۸ صورت جلسه مجمع ۱۱اسفندماه سال ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۹