صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ بیانیه سیاست گذاری صندوق دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ بیانیه سیاست گذاری صندوق دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ بیانیه سیاست گذاری صندوق دانلود