صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ صورت مالی و یادداشت های توضیحی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ اصلاحیه صورتهای مالی صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ صورت مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ گزارش پرتفوی اسفند ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ گزارش پرتفوی بهمن ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ گزارش پرتفوی دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ گزارش پرتفوی آذر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ گزارش پرتفوی آبان ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ گزارش پرتفوی مهرماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق مرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق تیر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق فروردین ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ گزارش عمکرد سالانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ صورتهای مالی سالانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق اسفند ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق بهمن ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق دی ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق آذر ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورت‌های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ گزارش پرتفو یک ماهه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش افشای پرتفوی مهرماه ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی یک ماهه صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزراش یک ماهه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (سپاس) منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ گزارش عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ صورت های مالی دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ گزراش یک ماهه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم (سپاس) منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی بهمن ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی دی ماه۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ گزارش افشای پرتفوی آذر ماه۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ گزارش افشای پرتفوی آبان ماه۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صورت های مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش افشای پرتفوی مرداد ماه۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزراش یک ماهه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم سپاس منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی خرداد ماه۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت های مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ افشا پرتفوی یک ماهه منتهی به۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ گزارش مالی صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم برای سال مالی منتهی به ۳۰بهمن۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ گزارش افشای پرتفوی اسفند ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی بهمن ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی دی ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی آذر ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ صورت مالی و گزارش عملکرد میانی نه ماهه منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ گزارش افشای پرتفوی آبان ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش افشای پرتفوی مهر ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش افشای پرتفوی شهریور ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ گزارش افشای پرتفوی مرداد ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ گزارش افشای پرتفوی تیر ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ گزارش افشای پورتفوی خردادماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ گزارش حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ صورت مالی سالانه منتهی به۱۳۹۶/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ صورت مالی و گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۹ماهه منتهی به ۳۰آبان ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ گزارش مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صورتمالی و گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱اردیبهشت ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ صورت مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۹۵/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ صورت مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۹۵/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۹۵۰۸۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره ۶ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره ۳ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ صورت مالی و یادداشت های توضیحی ۳ ماهه منتهی به ۹۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۹۴/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ صورت مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۹۴/۱۱/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ صورت مالی و یادداشت های توضیحی سالانه منتهی به ۹۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ صورت مالی و یادداشت های توضیحی ۹ ماهه منتهی به ۹۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ صورت مالی و یادداشت های توضیحی شش ماهه منتهی به ۹۴/۰۵/۳۱حسابرسی شده. دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ صورت مالی و یادداشت های توضیحی شش ماهه منتهی به ۹۴/۰۵/۳۱حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ دانلود