صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ %۰.۱۸۷
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ %۰.۱۴۸ (۲.۶۷۷)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ %۱.۶۹ (۱.۳۸۵)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ %۴.۹۹ %۱۵.۸۰۸
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ %۹.۹۷۱ %۷.۴۷۶
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ %۲۰.۲۲ %۱۹.۶۸۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ %۱۴۲.۳۲ %۲۳۳۳.۳۴۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵.۵۵ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۳.۸۹)% (۹.۵۵)%