صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۰۹۹)% (۰.۴۹۲)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۲.۱۸۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۱.۵۳۱ (۲.۶۹۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۴.۹۶۷ %۱۲.۶۰۸
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۱۰.۰۶۳ %۱۳.۲۹
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۲۰.۳۶۱ %۳۱.۷۴۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۱۲۹.۲۱ %۲۳۰۵.۸۲۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵.۵۵ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۳.۸۹)% (۹.۵۵)%