صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۷ ۹۸,۶۶۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲.۳۲
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶ ۹۸,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲.۱۸
۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶۶ ۹۸,۰۵۶,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲.۱۸
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۸ ۱۰۵,۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳.۰۹
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۸ ۱۰۵,۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳.۰۹
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۰ ۱۰۰,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱.۹۵
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۲ ۱۰۱,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲.۲۴
۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۲ ۱۰۱,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲.۲۴
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۳ ۱۰۲,۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۲.۳۸
۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۶۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶۷ ۱۰۳,۶۵۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۲.۳۲
«123456»