صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۷۲ ۱۱۰,۷۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲.۲۴
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۷۱ ۹۸,۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۲.۱
۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۶۲ ۹۲,۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲.۴۲
۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۵ ۹۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲.۰۳
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۹ ۹۹,۸۴۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲.۶۲
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۷ ۹۸,۶۶۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲.۳۲
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۶ ۹۸,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲.۱۸
۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶۶ ۹۸,۰۵۶,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲.۱۸
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۸ ۱۰۵,۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳.۰۹
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۸ ۱۰۵,۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳.۰۹
«123456»