صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ ۱۶۹ ۹۳,۶۱۸,۸۶۹,۵۵۲ ۲۲.۶۲
۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ ۱۶۵ ۹۱,۴۰۳,۰۳۸,۳۲۰ ۲۲.۰۳
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۵۵۳,۹۵۷,۸۰۸ ۱۶۵ ۹۱,۴۰۳,۰۳۸,۳۲۰ ۲۲.۰۳
۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶۶ ۹۷,۶۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲.۱۸
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷۱ ۱۱۷,۵۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲.۱
۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷۱ ۱۱۷,۵۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲.۱
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷۳ ۱۱۸,۹۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲.۳۸
۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷۲ ۱۱۸,۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲.۲۴
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۷۲ ۱۱۰,۷۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲.۲۴
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۷۱ ۹۸,۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۲.۱