صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۰.۰۱ ۰.۵۲ ۳.۷۲ ۵۶۰.۳۳
۱۴۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۵۹) ۲۰.۰۷ (۸۸.۵۳)
۱۴۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ (۰.۱۴) (۱.۷۱) (۴۰.۰۶) (۹۹.۸۲)
۱۴۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ (۰.۱) ۰.۲۵ (۳۰.۵۹) ۱۴۸.۵۴
۱۴۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۴ ۰
۱۴۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۷ ۰
۱۴۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۰.۱۳ (۰.۰۱) ۵۹.۵۷ (۲.۰۱)
۱۴۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۰.۲۴ ۰.۵۱ ۱۳۷.۳۴ ۵۴۲.۵۴
۱۴۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۰.۳۷ ۰.۷۸ ۲۸۰.۵۸ ۱,۵۸۱.۴۶
۱۵۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۰.۳۵ ۲.۰۴ ۲۵۵.۶۶ ۱۵۷,۴۲۸.۱۴
۱۵۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۰.۳ ۲.۴۱ ۱۹۷.۷۵ ۵۹۵,۳۳۴.۸۲
۱۵۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۹ ۰
۱۵۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۱۵۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۰.۲۵ ۱.۷۸ ۱۴۹.۰۷ ۶۱,۴۳۷.۷
۱۵۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۰.۰۱) (۲.۱۷) (۳.۵۹) (۹۹.۹۷)
۱۵۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۰ (۱.۷۴) ۰ (۹۹.۸۳)
۱۵۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۰.۱۸) (۱.۹۷) (۴۸.۱۷) (۹۹.۹۳)
۱۵۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ (۰.۰۵) ۰.۱۹ (۱۶.۶۷) ۹۸.۵۹
۱۵۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷ ۰