صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۸ ۰
۶۲ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۹ ۰
۶۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ (۰.۰۱) (۰.۰۹) (۳.۵۲) (۲۹.۲۸)
۶۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰.۱۳ ۱.۰۴ ۵۹.۲۹ ۴,۲۰۶.۹۷
۶۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۰.۱ ۰.۱۷ ۴۳.۱۲ ۸۴.۸
۶۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۰ (۰.۵) ۰ (۸۳.۷۳)
۶۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۳ ۰
۶۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۴ ۰
۶۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۷ ۰
۷۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۰.۰۴ (۰.۰۶) ۱۵.۴۵ (۱۹.۲۶)
۷۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰.۱۲ ۰.۷۵ ۵۳.۹۴ ۱,۴۲۸.۸۸
۷۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۰.۲۱ ۱.۸۲ ۱۱۳.۰۱ ۷۱,۱۱۰.۰۵
۷۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۰.۰۲ ۰.۵۱ ۷.۴۸ ۵۲۹.۰۹
۷۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۰.۲۷ ۰.۹۳ ۱۶۵.۰۵ ۲,۸۲۷.۸۳
۷۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۶ ۰
۷۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۷ ۰
۷۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۰.۲۸ ۰.۵۶ ۱۷۵.۷۷ ۶۶۸.۶۷
۷۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (۰.۱۴) (۲.۲۶) (۳۹.۸) (۹۹.۹۸)
۷۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۰.۱۸ ۰.۳۶ ۹۲.۰۷ ۲۷۷.۹۹