صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰.۰۷ ۰.۰۲ ۲۸.۷۶ ۹.۳۷
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۵ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۶ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰.۰۳ ۰.۲۲ ۱۱.۴۶ ۱۲۶.۲۶
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰.۰۱ ۰.۴۲ ۳.۶۸ ۳۵۴.۷۵
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۱۵ ۱۵.۵۷ ۷۴.۵
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۰۴ (۰.۱۴) ۱۵.۵۸ (۴۰.۶۱)
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۰.۲۶) (۰.۱۴) (۶۰.۹۴) (۴۰.۰۸)
۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۴ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۵ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۰۸ ۰.۱۸ ۳۳.۵۴ ۹۲.۸
۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) (۰.۰۷) (۳.۵۵) (۲۱.۷)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۰۴ ۰.۲۸ ۱۵.۵۷ ۱۸۰.۲
۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۰۸ ۰.۸۳ ۳۳.۵۸ ۱,۹۳۱.۶۱
۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ (۰.۰۴) (۱.۴۵) (۱۳.۴۸) (۹۹.۵۲)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۸ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۹ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۲۴.۲۸ ۱۲۵.۷۴
۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۱۶ ۱۹.۸۷ ۷۹.۰۸