صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۰.۱۵) (۲.۳۳) (۴۲.۱۵) (۹۹.۹۸)
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (۰.۰۷) (۰.۳۳) (۲۲.۵۲) (۷۰.۱۳)
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۰.۰۳) (۰.۸۹) (۱۰.۳۵) (۹۶.۱۷)
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۱۵) (۰.۸۸) (۴۲.۰۷) (۹۵.۹۸)
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۶ ۰
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۶ ۰
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۱۷ (۰.۰۳) ۸۵.۷۸ (۱۱.۳)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ (۰.۰۱) ۰.۱۵ (۳.۵۸) ۷۰.۴۲
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰.۱۲ (۰.۳) ۵۴.۹۳ (۶۷.۱)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۰.۱۳) (۱.۸۸) (۳۷.۷۷) (۹۹.۹)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰.۰۲ (۰.۰۵) ۷.۵۷ (۱۵.۷)
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۱ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ (۱.۶) ۰ (۹۹.۷۳) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱.۸۳ ۰.۰۲ ۷۵,۶۰۴.۱۲ ۷.۴۲
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۰.۱۶ (۰.۹۶) ۷۷.۸۸ (۹۷.۰۵)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۰.۳۳ (۰.۲۲) ۲۲۸.۹۵ (۵۴.۷۴)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۰۲ ۵۴.۳۴ ۷.۲۳
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۰.۰۶) (۱.۳۳) (۱۹.۵۱) (۹۹.۲۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۷ ۰