صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۲۲۳,۷۹۵ ۳.۷۷ % ۲,۵۹۲,۱۲۸ ۴۳.۶ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۹,۹۹۸ ۴۱.۰۴ % ۲۷,۷۹۷ ۰.۴۷ % ۶۶۱,۸۸۱ ۱۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۲۲۹,۷۶۶ ۳.۸۶ % ۲,۵۹۰,۸۹۹ ۴۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۵,۷۱۳ ۴۰.۷۴ % ۴۰,۶۶۱ ۰.۶۸ % ۶۶۷,۴۸۸ ۱۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۲۳۱,۷۴۳ ۳.۸۹ % ۲,۵۸۹,۴۷۴ ۴۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۴,۶۴۴ ۴۰.۶۹ % ۴۰,۲۶۷ ۰.۶۸ % ۶۷۲,۳۹۹ ۱۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۲۳۱,۰۶۸ ۳.۸۷ % ۲,۵۸۸,۲۰۷ ۴۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۴,۶۴۴ ۴۰.۶۸ % ۳۸,۸۴۹ ۰.۶۵ % ۶۷۷,۴۹۳ ۱۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۲۳۵,۸۶۹ ۳.۹۵ % ۲,۵۸۶,۹۳۷ ۴۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۶,۷۱۷ ۴۰.۴۹ % ۴۵,۳۶۰ ۰.۷۶ % ۶۸۴,۰۷۹ ۱۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۲۳۵,۸۶۸ ۳.۹۶ % ۲,۵۸۵,۷۲۷ ۴۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۳,۱۶۶ ۴۰.۴۵ % ۴۷,۴۹۳ ۰.۸ % ۶۸۳,۹۸۹ ۱۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۲۳۵,۸۶۸ ۳.۹۵ % ۲,۵۸۴,۵۱۹ ۴۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۳,۱۶۷ ۴۰.۴۷ % ۴۶,۰۷۵ ۰.۷۷ % ۶۸۳,۸۷۵ ۱۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۲۳۳,۱۱۳ ۳.۹۲ % ۲,۵۸۳,۳۰۷ ۴۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۳,۱۶۷ ۴۰.۵۴ % ۴۴,۶۵۹ ۰.۷۵ % ۶۷۸,۷۹۸ ۱۱.۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۲۴۱,۱۳۵ ۴.۰۵ % ۲,۵۸۱,۹۵۳ ۴۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۳,۱۶۵ ۴۰.۵۳ % ۳۵,۹۰۹ ۰.۶ % ۶۸۱,۸۴۹ ۱۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۲۳۸,۸۲۶ ۴.۰۲ % ۲,۵۸۰,۸۶۸ ۴۳.۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۳,۱۳۵ ۴۰.۵۸ % ۳۴,۵۲۶ ۰.۵۸ % ۶۷۹,۲۶۳ ۱۱.۴۲ % ۰ ۰ %