صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۴۱۴,۴۳۸ ۷.۳۲ % ۲۱۷,۶۹۷ ۳.۸۵ % ۳,۹۹۱,۱۹۹ ۷۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۰,۴۱۰ ۱۸.۰۳ % ۱۴,۸۶۲ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۴۱۴,۴۳۸ ۷.۳۴ % ۲۱۷,۶۹۷ ۳.۸۵ % ۳,۹۸۰,۹۴۸ ۷۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۰,۴۵۰ ۱۷.۸۹ % ۲۴,۱۶۹ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۴۱۴,۴۳۸ ۷.۳۴ % ۲۱۷,۶۹۷ ۳.۸۶ % ۳,۹۷۹,۳۴۹ ۷۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۰,۴۵۰ ۱۷.۹ % ۲۳,۵۱۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۴۱۴,۴۳۸ ۷.۳۴ % ۲۱۷,۶۹۷ ۳.۸۶ % ۳,۹۷۷,۷۵۲ ۷۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۸,۹۵۶ ۱۷.۸۸ % ۲۴,۳۵۵ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۴۰۷,۴۴۹ ۷.۲۳ % ۲۱۵,۹۱۳ ۳.۸۴ % ۳,۹۷۶,۲۲۳ ۷۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۹,۵۰۱ ۱۷.۹۲ % ۲۳,۶۴۴ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۴۰۵,۸۶۹ ۷.۲۱ % ۲۱۷,۱۵۵ ۳.۸۶ % ۳,۹۷۴,۶۲۸ ۷۰.۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۹,۵۰۱ ۱۷.۹۳ % ۲۲,۹۳۵ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۴۱۲,۳۱۵ ۷.۳۲ % ۲۱۵,۶۲۳ ۳.۸۳ % ۳,۹۷۲,۹۸۴ ۷۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۹,۵۰۱ ۱۷.۹۲ % ۲۲,۲۲۷ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۴۲۴,۸۸۶ ۷.۵۲ % ۲۲۳,۲۵۸ ۳.۹۵ % ۳,۹۷۱,۲۵۲ ۷۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۹,۵۰۷ ۱۷.۸۷ % ۲۱,۵۲۰ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۴۳۳,۱۹۲ ۷.۶۵ % ۲۲۸,۸۷۱ ۴.۰۴ % ۳,۹۶۹,۵۶۶ ۷۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۹,۵۰۷ ۱۷.۸۳ % ۲۰,۸۱۳ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %