صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۶۱۹,۴۹۲ ۸.۸۷ % ۲۵۶,۰۰۴ ۳.۶۷ % ۳,۹۷۸,۵۸۹ ۵۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۶۹,۹۸۰ ۲۹.۶۴ % ۵۹,۳۲۱ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۶۰۸,۷۵۰ ۸.۷۴ % ۲۵۱,۹۶۱ ۳.۶۲ % ۳,۹۷۶,۶۵۱ ۵۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۶۹,۹۸۰ ۲۹.۷۲ % ۵۸,۱۶۴ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۶۰۴,۲۱۴ ۸.۶۹ % ۲۵۰,۷۴۳ ۳.۶ % ۳,۹۷۴,۶۷۰ ۵۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۰۶۹,۹۴۰ ۲۹.۷۶ % ۵۷,۰۴۴ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۶۰۱,۵۷۹ ۸.۳۴ % ۲۵۵,۷۳۱ ۳.۵۴ % ۳,۹۷۲,۶۲۳ ۵۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۸,۳۹۹ ۳۲.۲۷ % ۵۶,۰۱۱ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۶۰۶,۵۶۸ ۹.۳ % ۲۵۷,۸۲۰ ۳.۹۵ % ۳,۷۱۳,۶۳۹ ۵۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۰,۵۷۱ ۲۸.۹۸ % ۵۴,۸۷۸ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۶۰۶,۴۵۴ ۹.۳ % ۲۵۷,۸۱۸ ۳.۹۵ % ۳,۷۱۱,۸۵۱ ۵۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۰,۵۷۱ ۲۸.۹۹ % ۵۳,۷۴۷ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۶۰۶,۳۴۱ ۹.۳ % ۲۵۷,۸۱۵ ۳.۹۶ % ۳,۷۱۰,۰۶۵ ۵۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۰,۵۷۱ ۲۹.۰۱ % ۵۲,۶۱۷ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۶۰۰,۸۴۴ ۹.۲۳ % ۲۵۹,۵۱۴ ۳.۹۸ % ۳,۷۰۸,۲۷۱ ۵۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۰,۵۷۱ ۲۹.۰۴ % ۵۱,۴۸۸ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۶۰۷,۳۴۴ ۹.۳۲ % ۲۶۲,۰۹۷ ۴.۰۲ % ۳,۷۰۶,۵۳۱ ۵۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۰,۵۶۱ ۲۹.۰۱ % ۵۰,۳۲۶ ۰.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۶۰۶,۷۲۷ ۹.۳۱ % ۲۶۳,۱۶۱ ۴.۰۴ % ۳,۷۰۴,۶۵۶ ۵۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۰,۵۶۲ ۲۹.۰۲ % ۴۹,۱۹۹ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %