صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۹۴,۹۵۲ ۱۸.۵۹ ۹۳۵,۶۰۱ ۱۵.۶۵ ۹۱۷,۶۹۶ ۱۵.۳۴ ۸۸۵,۶۷۶ ۱۴.۹
اوراق ۱,۱۱۴,۳۱۹ ۴۱.۸۶ ۲,۶۶۰,۲۹۸ ۴۴.۵ ۲,۵۵۸,۸۳۸ ۴۲.۷۹ ۲,۵۹۲,۱۲۸ ۴۳.۶
وجه نقد ۱,۰۱۱,۱۵۶ ۳۷.۹۸ ۲,۳۴۹,۳۰۵ ۳۹.۳ ۲,۴۷۱,۹۸۵ ۴۱.۳۳ ۲,۴۳۹,۹۹۸ ۴۱.۰۴
سایر دارایی‌ها ۳۸,۰۳۶ ۱.۴۳ ۳۳,۳۷۱ ۰.۵۶ ۳۱,۹۲۴ ۰.۵۳ ۲۷,۷۹۷ ۰.۴۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۷۸,۳۴۳ ۱۰.۴۶ ۶۷۸,۱۷۷ ۱۱.۳۴ ۶۸۰,۹۴۳ ۱۱.۳۹ ۶۶۱,۸۸۱ ۱۱.۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد