صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲۹۵,۴۲۲ ۱۰.۴۹ ۶۴۴,۸۹۳ ۱۰.۷۵ ۶۴۵,۹۵۳ ۱۰.۶ ۶۳۱,۲۵۰ ۹.۶۸
سایر سهام ۲۱۷,۸۶۱ ۷.۷۴ ۲۴۹,۶۲۵ ۴.۱۶ ۲۶۹,۴۵۳ ۴.۴۲ ۲۷۶,۸۴۲ ۴.۲۵
اوراق مشارکت ۱,۲۱۱,۵۲۲ ۴۳.۰۲ ۳,۴۲۰,۴۰۷ ۵۷ ۳,۶۵۱,۳۴۲ ۵۹.۹ ۳,۶۶۰,۱۷۸ ۵۶.۱۵
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۰۵۰,۳۶۳ ۳۷.۳ ۱,۶۵۸,۰۲۳ ۲۷.۶۳ ۱,۴۹۱,۴۲۹ ۲۴.۴۷ ۱,۹۰۵,۵۵۸ ۲۹.۲۳
سایر دارایی‌ها ۳۷,۵۷۱ ۱.۳۳ ۲۷,۶۶۶ ۰.۴۶ ۳۷,۸۳۷ ۰.۶۲ ۴۴,۸۲۳ ۰.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد