صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳۱۴,۷۳۵ ۱۰.۲۱ ۵۴۹,۴۲۳ ۸.۵ ۵۴۴,۴۰۱ ۹.۱۸ ۵۴۵,۴۸۹ ۹.۶۵
سایر سهام ۲۱۸,۵۸۱ ۷.۰۹ ۲۰۸,۵۵۸ ۳.۲۳ ۲۰۶,۷۹۰ ۳.۴۹ ۲۰۹,۲۷۳ ۳.۷
اوراق مشارکت ۱,۴۰۲,۱۰۸ ۴۵.۴۹ ۴,۰۵۳,۷۶۰ ۶۲.۷۲ ۴,۰۶۰,۲۸۲ ۶۸.۴۶ ۴,۰۴۳,۹۳۳ ۷۱.۵۵
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۱۰۵,۲۶۹ ۳۵.۸۶ ۱,۶۱۶,۳۲۲ ۲۵.۰۱ ۱,۰۸۹,۹۷۱ ۱۸.۳۸ ۸۲۹,۲۸۶ ۱۴.۶۷
سایر دارایی‌ها ۳۸,۳۰۶ ۱.۲۴ ۳۵,۲۷۵ ۰.۵۵ ۲۹,۲۱۰ ۰.۴۹ ۲۴,۲۱۹ ۰.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد