صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ صورتجلسه مجمع بند۵۶اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییرات اساس نامه