صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ صورتجلسه تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ صورتجلسه تغییر متولی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ تغییرات امیدنامه