صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم:اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت و با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
1 - سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75% از کل دارائيهاي صندوق
1-1- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30% از کل دارائيهاي صندوق
1-2-  گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداكثر 50% از کل داراييهاي صندوق
1-3- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداكثر 40 % از کل داراييهاي صندوق 
1-4- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداكثر 30 % از کل داراييهاي صندوق 
2- سهام، حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5% و حداكثر 25% از کل دارايي هاي صندوق
2-1- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر  حداكثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2-2- سهام و حق تقدم سهام  منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر 5 % از کل داراييهاي صندوق
2-3- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر 5 % از کل داراييهاي صندوق
2-4- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداكثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
2-5- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداكثر به تعداد سهام پایه موجود در پورتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
2-6-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداكثر 5 % از کل داراييهاي صندوق
3- واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری" حداكثر 5% از کل داراييهاي صندوق وتا سقف 30% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.