صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس معادل 0.5درصد وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 500 ريال با ارائه مدارك مثبته با تائید متولی صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارائه مدارك مثبته با تصويب متولی صندوق.
3 کارمزد مدير

سالانه 2 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه (0.002) دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد ازسود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه سالانه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

4 کارمزد متولي سالانه 0.2درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراييهاي صندوق به طوري که حداقل کارمزد متولي 100000000 و حداکثر کارمزد 200000000 باشد
5 کارمزد بازارگردان سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت صد (100) ميليون ريال به ازاي هر سال مالي
7 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائيهاي صندوق مي باشد
8 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.که مبلغ آن حداکثر 50میلیون ریال خواهد بود.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف نهصد (900) ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است عمل می گردد. براساس مقررات مربوطه تعیین میگردد
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است عمل می گردد. براساس مقررات مربوطه تعیین میگردد