صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۹۳۷,۳۹۸,۵۹۸,۱۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴:۵۹:۳۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۰,۱۰۳ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۱۰۶ ۱۴ ۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۹۳۷,۳۹۸,۵۹۸,۱۱۶
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۰,۰۷۷ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۰۸۰ ۱۴ ۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۹۱۹,۵۹۳,۸۶۱,۳۷۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۶۸ ۱۴ ۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۹۱۰,۷۹۹,۰۷۳,۶۹۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۰,۰۶۳ ۱۰,۰۵۲ ۱۰,۰۶۷ ۱۵ ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۹۱۰,۰۴۵,۸۵۳,۳۹۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۱۱۴ ۵۴ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۷۷,۷۸۹,۸۵۶,۳۵۰
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۰,۰۶۷ ۱۰,۰۵۶ ۱۰,۱۰۹ ۵۳ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۷۴,۸۲۹,۳۸۹,۰۶۶
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۵۱ ۱۰,۱۰۵ ۵۴ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۷۱,۸۷۱,۹۳۱,۵۵۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۰,۰۵۲ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۹۵ ۵۴ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۶۵,۲۷۰,۰۷۹,۱۳۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۵۱ ۱۰,۱۰۵ ۵۴ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۷۱,۶۰۴,۶۹۵,۸۶۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۰,۰۵۸ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۹۲ ۴۵ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۶۹,۲۱۲,۳۱۹,۸۲۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰,۰۶۵ ۱۰,۰۵۳ ۱۰,۰۹۹ ۴۶ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۷۳,۱۲۰,۲۸۵,۶۹۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۰,۰۶۵ ۱۰,۰۵۳ ۱۰,۰۹۹ ۴۶ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۷۳,۲۹۷,۰۰۹,۴۷۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۴۹ ۱۰,۰۹۵ ۴۶ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۷۰,۳۲۵,۶۸۷,۷۳۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۰,۰۵۶ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۹۱ ۴۷ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۶۷,۳۵۵,۷۱۷,۹۵۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۰,۰۵۲ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۰۸۷ ۴۷ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۶۴,۸۳۱,۱۹۲,۱۵۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۰,۰۴۳ ۱۰,۰۳۲ ۱۰,۰۷۹ ۴۷ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۵۹,۵۴۱,۵۰۱,۳۸۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۰۶۰ ۴۷ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۴۷,۳۶۶,۷۳۳,۱۹۹
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۰,۰۱۹ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۵۵ ۴۸ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۴۳,۷۶۴,۰۹۵,۱۴۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱۰,۰۲۱ ۱۰,۰۰۹ ۱۰,۰۵۷ ۴۸ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۴۴,۹۵۸,۹۹۱,۹۳۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۰,۰۱۶ ۱۰,۰۰۵ ۱۰,۰۵۳ ۴۸ ۰ ۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۲ ۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۴۲,۰۰۲,۲۰۶,۶۲۷
  مشاهده همه