صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۹,۲۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۹۰۵,۱۴۸,۸۷۵,۲۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۴:۵۹:۵۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۰,۰۰۷ ۹,۹۹۵ ۹,۹۹۵ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۵,۱۴۸,۸۷۵,۲۷۳
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۱۰ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۴,۱۵۴,۷۳۲,۵۴۰
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۰,۰۳۰ ۱۰,۰۱۷ ۱۰,۰۱۷ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۸,۲۳۱,۲۳۶,۹۳۳
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۰۲۰ ۱۰,۰۲۰ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۲۰,۰۴۳,۰۶۹,۸۹۱
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۰۳۵ ۱۰,۰۳۵ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۲۸,۸۲۰,۹۴۰,۰۱۸
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱۰,۰۴۳ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۳۱ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۲۶,۱۸۱,۱۷۲,۳۳۳
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۲۶ ۱۰,۰۲۶ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۲۳,۵۲۰,۲۰۰,۰۱۲
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۰,۰۲۱ ۱۰,۰۰۹ ۱۰,۰۰۹ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۳,۱۳۶,۹۵۳,۱۴۶
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۱۰ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۴,۱۸۲,۰۷۰,۷۰۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۰,۰۱۰ ۹,۹۹۸ ۹,۹۹۸ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۶,۸۶۷,۶۰۹,۲۴۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۱۱ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۴,۳۰۵,۵۰۵,۳۲۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۰,۰۲۱ ۱۰,۰۰۹ ۱۰,۰۰۹ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۳,۱۰۹,۶۹۷,۸۶۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱۰,۰۱۷ ۱۰,۰۰۴ ۱۰,۰۰۴ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۰,۴۲۶,۳۵۲,۶۴۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۶۷ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۶,۴۳۲,۱۰۵,۷۴۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۷,۷۶۸,۵۰۵,۷۴۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۱۴۸ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۹۵,۱۷۶,۳۵۶,۱۵۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۳۲ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۸۶,۰۶۵,۶۳۹,۶۰۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۹۹ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۶۶,۶۲۲,۹۲۷,۲۱۷
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱۰,۱۰۰ ۱۰,۰۸۷ ۱۰,۰۸۷ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۵۹,۴۳۳,۷۸۸,۳۹۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۱۰,۱۰۶ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۰۹۳ ۰ ۰ ۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۲ ۵۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۶۳,۱۵۱,۱۸۰,۰۳۷
  مشاهده همه